Záručné podmienky KING SPAS s.r.o.

Záruka na vírivé vane a vírivé bazény (swim spas) značky KingSpas sa vzťahuje iba na prvého majiteľa nainštalovaného zariadenia od firmy KING SPAS sro alebo niektorým z jeho obchodných zastúpení. Na účely týchto záručných podmienok sa rozumie slovo „objednávateľ“ alebo „kupujúci“ prvý majiteľ vírivej vane alebo vírivého bazénu (ďalej len „vírivky“).

Záruka vyplývajúca z týchto Záručných podmienok je poskytovaná iba prvému spotrebiteľovi (ďalej tiež len „Kupujúci“) a len na výrobok slúžiaci na bežné súkromné ​​používanie.(Ak je konečným zákazníkom podnikateľ a pri uzavretí kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že kúpa sa týka aj jeho podnikateľskej činnosti, má taký kupujúci iba zákonné práva zo zodpovednosti za vady, ktoré pre neho vyplývajú z Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má v rámci takto poskytnutej záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady výrobku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nimi stanovenými lehotami, poprípade – ak to nie je vzhľadom na povahu (tzn. príčinu i prejav) vady neúmerné – právo na výmenu chybnej súčasti výrobku.

Podmienkou pre uplatnenie každého práva z poskytnutej Záruky pritom je, že:

 1. Výrobok bol inštalovaný a uvedený do prevádzky spoločnosťou KING SPAS sro, alebo jej partnerským servisom a prevádzkovaný v súlade s návodom na obsluhu.
 2. Na výrobku bola vykonávaná garančná servisná prehliadka minimálne raz ročne spoločnosťou KING SPAS sro, alebo jej partnerským servisom.
 3. Všetky záručné a iné opravy alebo úpravy výrobku boli vždy vykonané výhradne servisným strediskom spoločnosti KING SPAS sro Kupujúci je oprávnený zaistiť odstránenie vady u iného dodávateľa len v prípade, ak KING SPAS sro poruší svoje právne povinnosti a vadu neodstráni v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.O takomto odstránení vady je kupujúci povinný, po uplynutí uvedených zákonných lehôt KING SPAS, sro písomne ​​vopred upovedomiť.V prípade oprávneného využitia tohto práva je KING SPAS, sro povinný uhradiť kupujúcemu náklady, ktoré na odstránenie vady musel vynaložiť.

ZÁRUKA 5 ROKOV SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ČASTI (DIELY) VÍRIVKY, S VÝNIMKOU ČASTÍ (DIELOV), KTORÉ SÚ UVEDENÉ V NASLEDUJÚCEJ KAPITOLE:

 • Závady súčasťou elektrického zariadenia vírivky: čerpadlá (vzduchové, hydromasážne, cirkulačné), riadiacu jednotku vrátane ohrievacieho telesa v dôsledku vád materiálu a spracovania.
 • Záruka sa vzťahuje na LED osvetlenie, LED diódy, LED trysky (ak sú vo výbave), ventily a ich ovládače, plastové kryty.Do záruky nie je zahrnutá zmena farby ovládačov, krytov a blednutiu trysiek.
 • Záruka sa vzťahuje na PVC obloženie vírivky v spracovaní a vady materiálu.Škrabance a zvetrávanie miest priamo vystavených slnku patrí do normálneho opotrebovania a nie sú zahrnuté do záruky.
 • Záruka sa vzťahuje na zlú funkciu termokrytu z dôvodu vád materiálu a jeho spracovania.Opotrebenie používaním termokrytu nie je do záruky zahrnuté.Pokiaľ je termokryt používaný spoločne so zdvihákom termokrytu, tak poškodenie švov bude považované za opotrebenie používaním, a na to sa záruka už nevzťahuje.
 • Zodpovednosťou zákazníka je nahlásiť prípadnú poruchu alebo netesnosť hriadeľa čerpadla čo najskôr, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.Firma KING SPAS sro si vyhradzuje právo uprednostniť výmenu dielov, pred výmenou celého čerpadla.Na zvuk, ktorý vzniká pri prípadných vibráciách čerpadla pri bežnej prevádzke sa záruka nevzťahuje.
 • Záruka spoločnosti sa vzťahuje na vnútorný povrch skeletu vírivky, na unikanie vody v dôsledku chybného materiálu zahrňujúce praskliny a oprýskanie.Vzťahuje sa na diely a prácu.V prípade výskytu prasklín, bublín, pľuzgierikovaní a oprýskania bude odstránenie vád vykonané opravou akrylátu alebo po dohode oboch strán výmenou akrylátu vírivky.
 • Táto záruka sa vzťahuje na nerezovú nosnú konštrukciu vírivky, ktorá zaisťuje celkovú stabilitu skeletu vírivky.

ZÁRUKA 5 ROKOV SA NEVZŤAHUJE LEN NA NASLEDUJÚCE ČASTI (DIELY):

Účinnosť týchto zariadení je udávaná výrobcom alebo je stanovená počtom prevádzkových hodín.

Ide o tieto zariadenia:

 • Sanitizačný systém Gecko in.Clear - 24 mesiacov
 • Systém MicroSilk - 24 mesiacov
 • UV lampa - cca 8.000 prevádzkových hodín
 • Balboa WAVEZONE - 24 mesiacov
 • Sanitizátor DEL AOP SPA/AQUANOVA – 24 mesiacov
 • Ozonátor - 24 mesiacov
 • Automatické dávkovacie stanice ASEKO - 24 mesiacov
 • Tepelné čerpadlo - 24 mesiacov
 • Mechanické opotrebenie termokrytu a ostatných dielov

ĎALŠIE ZÁRUČNÉ USTANOVENIA

Všetky vyššie uvedené záruky sa vzťahujú na prvého kupujúceho vírivky.Všetky záruky končia predajom vírivky inému subjektu alebo prevodom vlastníckych práv na iného majiteľa.

Všetky opravy na vírivke môžu byť vykonané iba oprávneným servisom alebo po písomnom súhlase spoločnosti KING SPAS sro

Spoločnosť KING SPAS sro má výhradné právo na určenie dôvodu závady vírivky a toto stanovisko je nemenné.

NEUZNANIE ZÁRUKY

Pokiaľ bolo zariadenie pozmenené alebo bola vykonaná oprava bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti KING SPAS sro

Nesprávnym používaním, kedy sú škody spôsobené zlým zaobchádzaním, nesprávnym elektrickým zapojením alebo inou neodbornou manipuláciou.

Ďalej nesprávnym používaním chemických prípravkov, poškodením dielov spôsobeným usadzovaním vodného kameňa, neodborným zazimovaním vírivky.

Pri výbave s dezinfekciou vody minerálnou soľou Mŕtve more nakupovať overenú minerálnu soľ iba u svojho dodávateľa vírivky.Nedodržanie tejto podmienky je považované za závažné porušenie záručných podmienok.

V prípade, že je vírivka používaná na komerčné účely (štandardná záruka 24 mesiacov).

Poškodenie vírivky v prípade premiestňovania do iného priestoru oproti pôvodnej montáži.

Záruku nie je možné uplatniť na zmeny farby vplyvom používania chemických prostriedkov.

Firma KING SPAS sro nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené neodbornou elektroinštaláciou a dodávanou elektrinou vrátane porúch zariadenia z dôvodu vysokého alebo nízkeho napätia mimo prevádzkovej hodnoty.

Všetky prídavné sanitačné zariadenia musia byť pred inštaláciou vo vašej vírivke schválené KING SPAS, sro, inak záruka zaniká.

Záruka sa nevzťahuje na všetko príslušenstvo a dodatočné komponenty, ktoré nie sú inštalované pri výrobe alebo dodatočne firmou KING SPAS sro

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vírivky z dôvodu zlého zazimovania.

Na akékoľvek poškodenie vyplývajúce z používania zdvíhacích mechanizmov krytu, ktoré nedodala KING SPAS, sro, sa záruka nevzťahuje.

Zo záruky sa vylučuje po dátume dodania vírivky, alebo cédrového kabinetu.Akékoľvek poškodenie kabinetu spôsobené manipuláciou je tiež vybratá zo záruky.

Závada vzniknutá nesprávnym používaním termokrytu, ktorý v prípade keď nie je vírivka používaná, je vždy umiestnený na vrchnej časti akrylátu.Pokiaľ je akrylát dlhodobo vystavený priamemu slnku, môže vysoká teplota spôsobiť poškodenie povrchu skeletu.Na tieto prípady sa záruka nevzťahuje.

Táto záruka sa ďalej nevzťahuje na:

Opotrebenie alebo poškodenie výrobku (vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej či inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku jeho nedostatočnou údržbou).

Prejavy a nedostatky, vyvolané, živelnými udalosťami, rušivými elektromagnetickými vplyvmi a pod.

Úkony potrebné v rámci bežnej údržby, čistenia, revízie, nastavenia či kontroly výrobku.

Prípadné nedostatky parametra výrobku neuvedeného v jeho technickej dokumentácii.

Úpravy a akékoľvek iné zásahy do výrobku vykonané inou osobou ako dodávateľom alebo jeho servisným partnerom.

Použitie vírivky na akýkoľvek iný účel ako na bežné používanie v domácnosti (napr. na podnikateľské, súťažné či iné účely, predstavujúce zvýšené zaťaženie výrobku, a pod.)

Prípady vád výrobku, vyplývajúce z ustanovení § 2103, § 2116, § 2167 alebo § 2170 OZ.

OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

S riešením reklamácií sa môže objednávateľ/kupujúci obrátiť na zhotoviteľa/predávajúceho telefonicky alebo písomne ​​a to buď formou e-mailu: info@kingspas.cz

alebo na adresu uvedenú v zmluve o dielo, príp.adresu predajne.Pri reklamácii oznámi objednávateľ/kupujúci predávajúcemu:

 • číslo zmluvy o dielo alebo faktúry a typ výrobku
 • čo najlepšie popíše a formuluje závadu, prípadne zašle fotografiu.

O reklamácii zhotoviteľ/predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu čo najskôr, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ/predávajúci vydá objednávateľovi/kupujúcemu písomné potvrdenie o tom (e-mail alebo poštou), kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje.V prípade zamietnutej reklamácie zhotoviteľ/predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená, zhotoviteľ/predávajúci písomne ​​dôvody zamietnutia reklamácie uvedie do reklamačného protokolu.Objednávateľ/kupujúci v takom prípade nemá nárok na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY OSTATNÉ USTANOVENIA:

Všetky tu uvedené záruky sú celkovou zárukou poskytnutou spoločnosťou

KING SPAS sro kupujúcemu a sú v rozsahu povolenom zákonom.

Podmienkou všetkých tu uvedených záruk je, aby bolo spoločnosti KING SPAS s.ro.zaslané písomné oznámenie o uplatnení nároku do desiatich dní od zistenia závady.

Spoločnosť KING SPAS sro si vyhradzuje právo opraviť alebo vymeniť komponenty alebo materiál podľa svojho uváženia.

za KING SPAS sro
Petr Matějka - konateľ spoločnosti

*(Dojednaná doba záruky je vždy uvedená v zmluve).

Showroom

Za Tehelnou 657
053 21 Markušovce
ukázať na mape

Kontakt

+421 534 298 420
+421 901 901 555

uplné kontakty

Otváracia doba

PO - PÁ: 8:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovných dňoch? Dohodnite si návštevu u nás na víkend.